Privacy Policy

 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 
Το kronosholidays.com σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα (οποιαδήποτε πληροφορία από την οποία μπορείτε να αναγνωριστείτε όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο) και αναγνωρίζει την ανάγκη να τα προστατέψει. Θα θέλαμε να σας εξασφαλίσουμε ότι παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 
Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να χρειάζεται να μας πείτε ποιος / ποια είστε ή να αποκαλύψτε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς. Εμείς καταγράφουμε τις διευθύνσεις των domain από τα οποία οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας και αναλύουμε τα δεδομένα για στατιστική χρήση αλλά σε κάθε περίπτωση οι χρήστες κρατούν την ανωνυμία τους.
 
Μερικές από τις ιστοσελίδες χρησιμοποιούν “cookies’’ ώστε να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα σε επόμενη επίσκεψη σας με προσαρμοσμένες στα μέτρα σας πληροφορίες. Τα “cookies’’ είναι μηχανισμοί αναγνώρισης που μια ιστοσελίδα στέλνει στον “browser’’ να αποθηκευτούν στην μνήμη του υπολογιστή ώστε να διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να παραμετροποιησετε το ‘’browser’’ να σας ειδοποιεί όταν σας έρχεται ένα “’cookie’’ δίνοντας σας την επιλογή να το αποθηκεύετε η όχι. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και αναλύουμε χρησιμοποιούνται ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.
 
Προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα σας, διεύθυνση ή τηλέφωνο θα σας ζητηθούν στην ιστοσελίδα μόνο στην περίπτωση που θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την ανάλογη φόρμα επικοινωνίας  . 
 
Το kronosholidays.com δεν θα πουλήσει, εμπορευτεί η αποκαλύψει σε τρίτους πληροφορίες που απορρέουν από την εγγραφή και χρήση σε υπηρεσία στην ιστοσελίδα μας (όπως ονόματα και διευθύνσεις) χωρίς την συναίνεση του χρήστη η πελάτη. 
 
Το kronosholidays.com θα επιτρέψει στους προμηθευτές της να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για να εκτελεστεί η υπηρεσία η οποία ζητήθηκε από τον χρήστη (αεροπορικά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων και λοιπές υπηρεσίες).
 
Το kronosholidays.com θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα να προστατέψει τα δεδομένα που μοιράζεστε με εμάς. Έχουμε εφαρμόσει τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας και αυστηρούς κώδικες χρήσης για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από αναρμόδια πρόσβαση, ανάρμοστη χρήση η κοινοποίηση. Το kronosholidays.gr θα συνεχίσει να ενισχύει τις δικλίδες ασφαλείας όταν και όποτε νέες τεχνολογίες διατίθενται.
 
Αν η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας μας αλλάξει στο μέλλον, θα εμφανιστεί εδώ και η νέα ημερομηνία εφαρμογής θα αναγράφεται. Συνιστούμε να επισκέπτεσθε την ενότητα αυτή συστηματικά ώστε να είστε ενήμερος/η για τυχόν αλλαγές/τροποποιήσεις.
 
 
---------------------------------------------------------------
Data Protection Policy    
 
 
Kronosholidays.com respects your personal data (any information from which you can identify yourself as a name, address, telephone) and acknowledges the need to protect them. We would like to ensure you that we take all necessary steps to protect your personal data. 
 
In general, you can visit our website without having to tell us who you are or to disclose information related to you. We record the domain addresses from which users visit our site and analyze the data for statistical use, but in any case the users keep their anonymity. 
 
Some of the websites use "cookies" so we can better serve you on your next visit with customized information. “Cookies” are recognition mechanisms that a website sends to the browser to be stored in the computer memory to facilitate your next visit to our site. You can configure 'browser' to alert you when a cookie comes in, giving you the option to save it or not. The information we collect and analyze is used to improve the quality of our services. 
 
Personal information like your name, address or phone will be requested in our website ONLY in case you choose to contact us via the contact form. 
 
Kronosholidays.com will not sell, trade or disclose to third parties information resulting from registration and use on our website (such as names and addresses) without the consent of the user or the customer. 
 
Kronosholidays.com will allow its suppliers to access the user's personal data to perform the service requested by the user (air tickets, hotel bookings and other services).
 
Kronosholidays.com will take all necessary measures to protect the data you share with us. We have implemented the necessary security controls and strict usage codes to protect your personal data from unauthorized access, inappropriate use or disclosure. Airwing.gr will continue to enhance security when and when new technologies are available. 
 
If the privacy policy of our site changes in the future, it will appear here and the new application date will be listed. We strongly advise you to visit this section systematically so that you are aware of any changes / modifications.
 

Hotel reservations, cheap hotels

Other Services

Travel Insurance

Rent a Car

Useful Links

Web Check in

ESTA

aia.gr

Copyright © 2014 SolidSoft International SA All rights reserved